Anasayfa Muhârrirler Muhârrir CEMÂL ÜNAL

CEMÂL ÜNAL

CEMÂL ÜNAL
46 Makâle 1 YORUMLAR
İslâm Devletler Huḳūḳu

Dâru’l-harbde, husûsi sigorta yaptırmanın hükmü nedir ?

Süal: Şerîat-ı Muhammediyye'de, daru'l-İslamda yapdırmanın kat'î sūretde harâm kılınmış olan (ev, araba, eşya, deprem, yangın, kazâ, sağlık, hayât, ferdî tekâudluk vs.) sigortaları dâru'l-harbde yapdırmanın...

A Ğ A Ç

A Ğ A Ç İbret gözüyle nazar kılmalı -erişmek fikriyle değil- dünyâya Tez vedâ etmeli Her nev' cehâlete, İ'tikadî pisliğe, Kötü ahlâka Ve günâha Bil ki; Kadirdir mutlak kadir olan; Tek damla tevbe yaşıyla Yeşertmeğe...

Dâru’l-İslâm ile dâru’l-harb beyninde esâs olan hâl harb midir, sulh müdür?

Süal: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-İslâm ile dâru'l-harb beyninde esâs olan hâl harb midir, sulh mu? Cevâb: Fiilen veyâhūd hükmen harb hâlidir. Zîrâ, i'lâ-yı kelimetullâhın emrullâh olmasına binâen,...

Hem dâru’l-İslâm hem de dâru’l-harb tebeâsı olmak mümkin midir?

Süâl: Hem dâru'l-İslâm hem de dâru'l-harb tebeâsından olmak şeklindeki çift tâbiiyyet mümkin midir, dâru'l-İslâm tâbi'i iken, bi'l-âhıre, dâru'l-harbe taşınıp, dâru'l-harb tâbi'i olan mü'min bir...

Dâru’l-Harbde kumâr oynamanın hükmü ve işbu yolla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur mu?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde kumâr oynamanın hükmü nedir ve işbu yolla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur mu? Cevâb: Umûmî olarak; 1- Kumâr oynanan mahallin dâru'l-harb hudûdları...

Dâru’l-harbde domuz ve mâmûlâtı ile şarâb vesâire alkollü içkileri satmanın hükmü nedir ?

​ Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde domuz ve mâmûlâtı ile şarâb vesâire alkollü içkileri satmanın hükümleri nelerdir ve işbu yollarla elde edilen paralar câiz/halâl olur mu? Cevâb: 1-...

Şerîat-ı Muhammediyye’de, Daru’l-harbde fâiz almanın ve vermenin hükümleri nelerdir?

Suâl : Şerîat-ı Muhammediyye'de, daru'l-harbde fâiz almanın ve vermenin hükümleri nelerdir? Cevâb: Umûmî olarak; 1- Fâiz akdinin/muamelesinin yapıldığı mahallin dâru'l-harb hudûdları dâhilinde olması. 2- Fâiz akdi/muâmelesiniyapan mü'min...

İhtilâfu’d-dâr, Nikaha Tesir Eder mi?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harb tebeâsı olan herhangi bir zevceynden herhangi biri, dâru'l-İslâma gelip, dâru'l-İslâm tebeâsından olması veyâhūd dâru'l-İslâm tebeâsı olan herhangi bir zevceynden herhangi...

Dâru’l-harbde mü’minler, Hudûd-ı Şer’iyye’yi bi’z-zât kendileri tatbîk edebilir mi?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan mü'minler, dâru'l-harbin hudûd-ı Şer'iyye'yi tatbîk etmemesi hasebiyle, hudûd-ı Şer'iyye'yi bi'z-zât kendilerinin tatbîk etmeleri sahîh midir...

Dâru’l- harbde, fâizli banka sâhibi olup çalışdırmanın ve işbu bankada işçi olup çalışmanın hükümleri...

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l- harbde,fâizli banka  sâhibi olup çalışdırmanın ve işbu bankada işçi olup çalışmanın hükümleri nelerdir ve işbu çalışdırmanın ve çalışmanın netîcesinde elde edilen maâş/para/mâl...

Bir mü’minin ömür sürdüğü bir dârın/ülkenin İslâm mı, harb mi olduğunu öğrenmesinin veyâhūd öğrenmemesinin...

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, her bir mü'min ve mü'mine'nin ömür sürmekde oldukları dârın/ülkenin/yerin İslâm mı, harb mi olduğunu öğrenmesinin veyâhūd öğrenmemesinin hükümleri nelerdir? Cevâb: Süâlde mezkûr mes'eleyi her...

Dâru’l-harbe, (gayr-i ictihâdî bir şekilde) dâru’l-islâm diyen bir mü’min kimsenin, işbu yapdığı amelin hükmü...

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbe, (gayr-i ictihâdî bir şekilde) dâru'l-islâm (veyâhûd dâru's-sulh) diyen bir mü'min kimsenin, işbu yapdığı amelin hükmü ve işbu ameli yapmasından ötürü vaz'iyyet-i dîniyyesi...
Darul harbde cuma namazı

Şerîat-ı Muhammediyye’de dâru’l-harbde cum’a farz mıdır, farz değil ise, kılınması hâlinde sahîh olur mu?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de dâru'l-harbde cum'a farz mıdır, farz değil ise, kılınması hâlinde sahîh olur mu? Cevâb: Hayır... Farz değildir. Zîrâ, umûmî olarak, her nev' ibâdetin farz olması...

Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbdeki bir partiye rey vermenin hükmü nedir ? …

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbdeki bir partiye rey vermenin hükmü nedir ve rey verilen partinin, Şerîat-ı Muhammediyye'ye mugâyir ve münâsib amelleri icrâ etmesinin netîcesinde  hâsıl olan günâha...

Şerîat-ı Muhammediyye’de, Dâru’l-harbde bayram namâzı vâcib midir ?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde bayram namâzı vâcib midir, vâcib değil ise, kılınması hâlinde sahîh olur mu? Cevâb: Hayır... Vâcib değildir. Kılınması hâlinde, tahrîmen mekrûh bir nâfile olup,...

Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbde vergi kaçırmanın hükmü nedir?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde vergi kaçırmanın hükmü nedir? Cevâb: Umûmî olarak lâzıme olmakla birlikde, dâru'l-harbde ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan müslimin, dâru'l-harbin adamları tarafından, vergi kaçırdığının tesbît edilmesiyle kesilen...

Dâru’l-harbde kumarhâne, İddiaa, Sayısal Loto/Toto, Ganyan bâyilikleri işletmenin hükmü nedir ?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde kumarhâne, İslâmî olma iddiâsı olmayan sigorta acentesi ve "İddiaa", "Sayısal Loto/Toto", "Şans Topu", "On Numara", "Ganyan" ve benzeri bâyilikleri  işletmenin ve...

Ne dâru’l-İslâmın ne de dâru’l-harbin hudūdları dâhilinde olan yerlerin hükmü nedir?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, ne dâru'l-İslâmın ne de dâru'l-harbin hudūdları dâhilinde olan yerlerin hükmü nedir? Cevâb: Ne dâru'l-İslâm ne de dâru'l-harb olmalarına rağmen, muâmelât îtibâriyle dâru'l-harb hükmündedirler. Zîrâ, Şerîat-ı...

Bir dâr/ülke/yer dâru’l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat’â dâru’l-harb olamaz.” Hükmü umûmî...

Süâl: Kadir Mısıroğlu ve İsmet Özel  "Bir dâr/ülke/yer dâru'l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat'â dâru'l-harb olamaz." hükmünün umûmî bir kâide olduğunu söylemekdedirler. İşbu lakırdıları doğru mudur,...

CİHÂD-I ASGAR

CİHÂD-I ASGAR Emrullâh diye Aşk ile, Allâh deyip Ellerimizdeki silâh Kılıç, kalem, sapan, ok Her ne olursa Netîcede İbrâhimî bir balta Küffârın yurdunda Kelle alalım Kan dökelim Bütün putları yıkalım Şerîat-ı garrâyı nizâm kılalım Îcâb eder ise Cânı...

Çok Okunan

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Osmanlı Devleti Laik Miydi? Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

Ebû-Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmâm Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler hakkında "hadîslerinin sahihliği...

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindi!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

Bir dâr/ülke/yer dâru’l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat’â dâru’l-harb olamaz.” Hükmü umûmî...

Süâl: Kadir Mısıroğlu ve İsmet Özel  "Bir dâr/ülke/yer dâru'l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat'â dâru'l-harb olamaz." hükmünün umûmî bir kâide olduğunu söylemekdedirler. İşbu lakırdıları doğru mudur,...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...