Dârul Harb FetvalarıHelal-HaramSigortaSual & Cevâb

Dâru’l-harb de Umûmî/genel Sağlık Sigortasının hükmü nedir ?

Süâl:

Şeriât-ı Muhammediyye‘de, dâru’l-harb tebeâsından bir kimse olarak ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan mü’minin, dâru’l-harbde, devlet tarafından tatbîk olunan, mecbûrî “Umûmî Sağlık Sigortası” sistemine dâhil olması ve işbu sigortadan istifâde etmesi câiz/hâlal midir?

Cevâb:

Evet… Süâlde mezkûr dâru’l-harb tebeâsından bir kimse olarak ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan mü’minin, dâru’l-harbde, devlet tarafından tatbîk olunan, mecbûrî “Umûmî Sağlık Sigortası” sistemine dâhil olması ve işbu sigortadan istifâde etmesi câiz/hâlal olmakla birlikde, îcâb etmesi hâlinde yalan ve/veyâhûd hîleye baş vurmak sûretiyle işbu belâdan zarar etmeksizin veyâhūd asgarî bir zarar ile kurtulmağa gayret etmesi lâzıme olur.

Zîra gayr-i Şer’î olanı, mü’min olana mecbûrî kılmak sūretiyle, mü’mini, gûyâ-borçlu çıkarıp, mâlından zulm ile almak şeklindeki, lüzûmsuzu lüzûmlu kılmak olan, işbu mecbûrî “Umûmî Sağlık Sigortası” sistemine (dâhil olmağa mü’min rızâsının bulunması [mezkûr “Umûmî Sağlık Sigortası” sisteminin Şerîat-ı Muhammediyye’ye mugâyır olmasından ötürü] harâm olmasına rağmen) dâhil olmakdan sakınmanın hâl-i hâzırda nâ-mümkin olması ve mü’minin, mezkûr “Umûmî Sağlık Sigortası” sistemine -mecbûren- dâhil olmadan evvel mevcûd olan hakklarının hiçbirinin ibtâlini îcâb etdiren herhangi bir esbâb-ı mûcibenin mevcûd olmamasına binâen, (mü’minin, mezkûr “Umûmî Sağlık Sigortası” sistemine dâhil olmağa rızâsının bulunup bulunmamasının herhangi bir hükmî te’sîri olmaksızın) zarūrâtın [1] mevcûdiyyeti kat’îdir.

DİP NOTU

[1] “Zarūrât memnû’ olan şeyleri mübâh kılar.” (Mecelle).

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu