CihadDârul Harb FetvalarıDarul İslamSual & Cevâb

İmâm Şâfiî’ye Göre Dâru’l-İslâmın Dâru’l-harbe Tehavvül Etmesi Muhâl midir?

       Süâl: Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- vardığı hükümlere göre dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi muhâl midir?

       Cevâb: Hayır… Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- vardığı hükümlere göre dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi aslâ ve kat’â muhâl değildir!

       Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- 2’li telakkîsine göre: Bir ülke (nizâmının ve/veyâhūd kânûn-ı esâsîsinin şerîat-ı Muhammediyye esâs alınıp, ona münâsib bir şekilde teşkîl ve icrâ’ edilmesiyle) dâru’l-İslâm olunca emvâlde bir el değişdirme mevzū’-ı bahis değil ise hem mülkiyyet hukūku îtibâriyle hem de nizâmının ve/veyâhūd kânûn-ı esâsîsinin şerîat-ı Muhammediyye esâs alınıp, ona münâsib bir şekilde teşkîli ve icrâ’sı ibtâl edilerek yerine gayr-i şer’î nizâm/kânûnlar ikâme edilmesi/edilmeleri esbâb-ı mûcibesiyle siyâseten dâru’l-harb olur.

       Zîrâ, Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- vardığı kâidevî hükümlere göre:

       Kefere mü’minlerin emvâline istîlâ’ ile hukūken mâlik olamazlar.

       Ve sebeb-i harb küfürdür.

   H Â Ş İ Y E

       Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-İmâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi ve/veyâhūd etmemesi mes’elesine binâ’en vücûda gelen 2’li telakkîsinin esâsını siyâset kısmı teşkîl etmekdedir.

       Yânî Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- vardığı hükümlere göre:

       Mülkiyyet hukūku îtibâriyle dâru’l-İslâm olan bir ülke ile dâru’l-İslâm beyninde esâs olan işbu ülkenin siyâseten dâru’l-harb olması esbâb-ı mûcibesiyle dîger dûru’l-harb ile olduğu gibi hükmî veyâhūd fiilî harb hâlidir.

       Bir de dâru’l-İslâmın, mülkiyyet hukūku îtibâriyle dâru’l-İslâm olan dâru’l-harbi fetih etmesi keyfiyyetinde emvâlin mâliklerine iâde edilmeleri lâzıme olur. 

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı