Dârul Harb FetvalarıHelal-HaramSual & Cevâb

Şer’î olmayan her hangi bir devleti kasd ederek “Allâh devletimizden râzı olsun” diye dua edilir mi?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbde her hangi bir zarūret bulunmaksızın, gayr-ı Şer’î her hangi bir devleti kasd ederek “Allâh devletimizden râzı olsun” diye düâ eden bir “imâm”ın vaz’iyyet-i dîniyyesi nedir, kendisine ittibâ’ etmek sūretiyle namâz kılmak câiz midir, câiz değil ise, kendisine ittibâ’ etmek sūretiyle kılınmış bulunan (farz-ı ayn ve veyâhud vâcib olan) namâzların kazâ edilmeleri lâzıme midir?

Cevâb: Şerîat-ı Muhammediyye’nin esâsını teşkil eden “Küfre rızâ küfürdür” kâidesi mûcebince, süâlde mezkûr, gayr-i Şer’î her hangi bir devleti kasd ederek edilen “Allâh devletimizden râzı olsun” şeklindeki düânın elfâz-ı küfürden bir lakırdı olmasına bina’en, işbu lakırdıyı eden “imâm” küfre dûçâr olmuş bir kafirdir!

Zîrâ, süâlde mezkûr kimsenin “imâm” olması hasebiyle dâru’l-harbde vücûd bulan bilmeme özrü bile işbu kimse hakkında gayr-î cârîdir.

İmdi, kendisine ittibâ’ etmek sūretiyle namâz kılmak aslâ ve kat’â câiz değildir.

Ve işbu “imam”ın, her hangi bir zarūret bulunmaksızın, gayr-i Şer’î her hangi bir devleti kasd ederek “Allâh devletimizden râzı olsun” şeklindeki elfâz-ı küfürden bir lakırdı olan düâyı etdiğinden haber-dâr mü’min kimselerin, haber-dâr oldukdan sonra, kendisine ittiba’ etmek sūretiyle kılmış bulundukları (farz-ayn ve veyâhūd vâcib) namâzları kazâ’ etmeleri sūret-i kat’iyyede lâzımedir.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

5 Yorum

    1. Eğer hali hazırdaki Devlet Şer’i hukuk ile idâre edilen bir yer değil ise “Devletimizi” tabiri kullanmak asla doğru değildir. Devlet, bir toprak parçasında hükûmet idâresi altında teşkîlâtlanmış bulunan siyâsî topluluktur. Yani Müşahhas değildir. Allâh Teâla ancak şahıslardan razı olur ve ya olmaz.

  1. O devletin idare eden insanların içindeki müslümanları kastederek bunu söylese ne lazım gelir ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu