Dârul Harb FetvalarıDarul İslam

Dâru’l-harbe Dâir Mes’elelerde Esahh olan Hükümler -1

       Süâl: el-Fıkhü’l-İslâmî’de, dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi mes’elesinde esahh olan hüküm hangisidir ve hangi imâma âiddir?

       Cevâb: el-Fıkhü’l-İslâmî’de, dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi mes’elesinde esahh olan İmâm Muhammed eş-Şeybânî hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- : Dâru’l-İslâm, şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilmesinin nihâyete ermesi esbâb-ı mûcibesiyle dâru’l-harbe tehavvül eder, şeklindeki hükmüdür.

       Dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi için: Şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilmeme, şeklindeki tek 1 şart kâfî olup, İmâm Ebû Hanîfe hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- ayrıca serd eylediği: Dâru’l-harbe muttasıl olma, şeklindeki şart sūret-i kat’iyyede bâtıl; Hakksız yere adam öldürenin öldürülmesi (Kısâs) ve hırsızlık yapanın elinin kesilmesi (Hadd-i sirkat) gibi cân ve mâl emniyyetini sağlayan kânûnların kânûn-ı esâsîden çıkarılması veyâhūt şerîat-ı Muhammediyye’nin hâkimiyyeti altındaki nizâmın sağladığı cân ve mâl emniyyetinin 1 kez dahi inkıtâa uğraması netîcesinde vücûd bulan fesh-i emân, şeklindeki şart ise tefsîrî bir hatâ’dır.

      Zîrâ, (Ebû Hanîfe hazretleri de dâhil) bütün imâmların -Radıya’llâhu anhüm ecmaîn- vardıkları hükme göre bir yerin/dârın/ülkenin dâru’l-İslâm olması için: Şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilme, şeklindeki tek 1 şart kâfî olması sebebiyle dâru’l-İslâmın dâru’l-harbe tehavvül etmesi için İmâm Ebû Hanîfe hazretlerinin -Aleyhi’r-rahme- serd eylediği mezkûr 3 şartdan 2’sinin zâil olması hâlinde, sâde: Dâru’l-harbe muttasıl olma, şeklindeki şartın vücûd bulmaması esbâb-ı mûcibesiyle, netîce îtibâriyle şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilmeyen dârın/ülkenin muttasıl olduğu dârların/ülkelerin tamâmının dâru’l-İslâm olmaları şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilmeme keyfiyyetinin devâmına mâni’ olabilir ise de bir yerin/ülkenin dâru’l-İslâm olması için: Şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilme, şeklindeki tek 1 şartın zâil olduğu hakîkati zâil olamaz! 

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu