Darul İslami'tikadSual & CevâbTasavvuf / Tarikat

Vahdet-i Vücûd Küfür müdür?

Süâl : Şerîat-ı Muhammediyye’de, tasavvufî bir telakkî olan vahdet-i vücûd küfür müdür?

Cevâb : Hayır… Şerîat-ı Muhammediyye’de, tasavvufî bir telakkî olan vahdet-i vücûdun -küfür olmamasından öte- teferru’âtında birtakım tefsîrî kusūrları bulunmakla birlikde esâsı hakîkatin ta kendidir!

Tasavvufî bir telakkî olan vahdet-i vücûd: Sâhib-i vücûd olanın sâde Allâh -Azze ve celle- olup, eşyâ’nın ise her hangi bir varlığı bulunmayan birer hayâlden ibâret olduğunun kabûlüdür.

Ve işbu kabûl “Lâ mevcûde illa’llâh” (Allâh’dan başka var olan yokdur) tevhîd cümlesiyle de formüle edilip aksî bir îtikâd tasavvufî mânâda küfür add edilmişdir.

Zîrâ, Allâh -hayâl değil- 1 şeydir. Ve O şeyden başka eşyâ’ birer bir nev’ varlık sayılsa bile, netîcede, hepsi birer hayâlden ibâretdir. Hayâl ise aslâ ve kat’â 1 şey değildir.

H Â Ş İ Y E

     Tasavvufî bir telakkî olan vahdet-i vücûdun, -hâşâ, sümme hâşâ- Allâh -Azze ve celle- ile eşyâ’nın 1 ve ayni şey olduğunun kabûlü mânâsındaki küfriyyâtdan felsefî bir telakkî olan vahdet-i mutlak/panteizm ile her hangi bir tevhîdî alâkası aslâ ve kat’â yokdur!..

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı