Dârul Harb FetvalarıHelal-HaramSual & Cevâb

Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbdeki bir partiye rey vermenin hükmü nedir ? …

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbdeki bir partiye rey vermenin hükmü nedir ve rey verilen partinin, Şerîat-ı Muhammediyye’ye mugâyir ve münâsib amelleri icrâ etmesinin netîcesinde  hâsıl olan günâha ve sevâba, işbu partiye rey veren mü’minler (de işbu  partinin mensûbu olan mü’min kimseler gibi) şerîk midirler?

Cevâb: Hükmî şahsiyyeti îtibariyle, Şerîat-ı Muhammediyye düşmanı olan bir partiye rey vermek, sūret-i kat’iyyede harâmdır.

Zîrâ, böyle bir partiye rey vermek, harb esnâsında düşmana silâh vermekdir.!.

Hükmî şahsiyyeti îtibariyle, şerîatist ve idâre hey’eti dâru’l-harbde ülü’l-emrin mevkiinde bulunan âlimlerden müteşekkil ve tabîatiyle yegâne mes’elesi, dâru’l- harbin dâru’l-İslâma tehavvül etdirilmesi dâvâ-i kudsiyyesine hizmet etmek olan ve işbu minvâl üzre hareket eden bir partiye rey vermek, sūret-i kat’iyyede farzdır.

Zîrâ, dâru’l- harbin dâru’l-İslâma tehavvül etdirilmesi için gayret sarf eylemek bütün mü’minlere Allah’ın -Azze ve Celle- kât’î bir emri olmasına binâen, böyle bir partiye rey vermek, harb esnâsında mücâhidîne silâh vermek şeklinde zuhür eden, işbu emrullâhı edâya gayretdir.!.

Hükmî şahsiyyeti îtibâriyle, muhâfazakâr ve mü’minlerin aleyhine olan amellerin yanı sıra lehine bâzı mühimm ameller de icrâ eden lâkin, yegâne dâvâsı olması lâzıme olmasına rağmen, dâru’l-harbin dâru’l-İslâma tehavvül etdirilmesi mâhiyyetinde bir mes’elesi dahi
olmayan, zâten böyle bir mes’elesinin olabilmesi için mevcûdiyyeti zarūrî olan dâru’l-İslâm dâru’l-harb zarūrî tefrîkinin ehemmiyyetini fehm etmeyi sağlayan ilimden mahrūm ve tabîatiyle şuūrsuz bir partiye rey vermek, rey vermenin farz olduğu partinin mevcûd olduğu bir dâru’l-harbde, sūret-i kat’iyyede harâm; işbu partinin gayr-i mevcûd olduğu bir dâru’l harbde ise, tahrîmen mekrūhdur.

Zîra, böyle bir parti aynen, ancak yaralı uzvun kesilip atılmasının akabinde, sıhhatli bir uzvun hastaya nakil edilmesiyle hastanın sıhhatına kavuşabileceği bir halde, yaraya sık sık pansuman yapıp, sürdüğü merhemle yaranın iyileşmesine vesîle olamamasının ötesinde, işbu yaranın içden içe hastanın diğer uzuvlarına sirâyet edip, yepyeni (meselâ, muhâfazakâr mü’min kimselerin, dünyâ-perest bir hâle getirilip sekülerleşmesi, gayr-i mü’min ve sapık kimselerin bâtıl inançlarına hurmet edilmesi, tesettürün tahrîf edilip,sâdece başın iyice örtülmesiyle îfâ edildiğinin kabûl edilmesi, çalgı âletlerinin revâç bulması, futbol-perestliğin, spor kanalı ve stadyumlar te’sîs etdirerek sistemli bir şekilde takviye edilmesi, “hōca” sıfatlı sapıklara, türkücülere ve oyunculara teveccüh gösterilmesi, ehl-i sünnet ve’l-cemâati , sünnîlik diye bir dînin olmadığını söylemek ve sapık bir mezhebin ilm-i hâlini tab’ etdirtilerek zayıflatılması, -şekksiz küfür olan- müslimîne, devletin laikleştirilmesi için gayret
sarf eylemelerinin tavsiye edilmesi vs. şekillerindeki) sinsi yaraların vücûd bulmasına sebep olan câhil hasta bakıcı gibidir.!.

Netîce-i kelâm, dâru’l-harbdeki bir partiye rey vermenin hükmü, hâl-i hâzırdaki şartlar ve partinin keyfiyyetine göre harâm veyâhūd  farz veyâhūd tahrîmen mekrūh olur.
Ve dahi rey verilen partinin, Şerîat-ı Muhammediyye’ye mugâyir ve münâsib amelleri icrâ etmesinin netîcesinde hâsıl olan günâha ve sevâba, işbu partiye rey veren mü’minler de, rey vermeleri hasebiyle (işbu partinin mensûbu olan mü’min kimseler gibi) şerîkdirler.!.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu