CihadDârul Harb FetvalarıSual & Cevâb

İbn Teymiyye’nin 700 Senelik Mârdîn Fetvası’nın İbtâli

     Süâl: İbn Teymiyye, kendine tevcîh edilen süâle verdiği cevâbın bir yerinde şöyle demekdedir:

     “Mârdîn’in dâru’s-silm [dâru’l-İslâm] veyâhūd dâru’l-harb olup olmadığı mes’elesine gelince: Orada 2 husūs bir aradadır. Ordusu müslimlerden teşekkül etdiği için ahkâm-ı İslâmiyye’nin tatbîk edildiği dâru’s-silm [dâru’l-İslâm] vaz’iyyetinde olmadığı gibi ehâlîsi gayr-i müslim olan dâru’l-harb de değildir. Aksîne 3. bir kısmı meydâna getirmekdedir.”

     Acebâ el-fıkhü’l-İslâmî’de, dâru’s-silmin (dâru’l-İslâmın) ve dâru’l-harbin aksîne 3. bir kısmı meydâna getiren ülke mefhūmu mevcûd mudur?

     Cevâb: Ekber bir dâll olan İbn Teymiyye, kendine tevcîh edilen süâle verdiği cevâbın bir yerinde:

     “Mârdîn’in dâru’s-silm [dâru’l-İslâm] veyâhūd dâru’l-harb olup olmadığı mes’elesine gelince: Orada 2 husūs bir aradadır. Ordusu müslimlerden teşekkül etdiği için ahkâm-ı İslâmiyye’nin tatbîk edildiği dâru’s-silm [dâru’l-İslâm] vaz’iyyetinde olmadığı gibi ehâlîsi gayr-i müslim olan dâru’l-harb de değildir. Aksîne 3. bir kısmı meydâna getirmekdedir.”

     Şekillerindeki lakırdıları ile dâru’s-silmin (dâru’l-İslâmın) ve dâru’l-harbin aksîne 3. bir kısmı meydâna getiren ülkenin bulunduğunu iddiâ etmesine rağmen uydurduğu işbu ülke mefhūmunu ne isimlendirebilmişdir ne de târîf edebilmişdir!

     Fî’l-hakîka el-fıkhü’l-İslâmî’de ülke mefhūmu 2 kısma tefrîk edilmekdedir:

     1. Dâru’s-silm (dâru’l-İslâm): Şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilen ülke.

     2. Dâru’l-harb: Şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilmeyen ülke.

     Zîrâ, bir ülkenin fıkhî keyfiyyetinin tâyîni mes’elesinde sahîh olan esbâb-ı mûcibe;

     Ülkenin şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilmesi veyâhūd edilmemesi, olması hasebiyle hîçbir ülke dâru’s-silmin (dâru’l-İslâmın) veyâhūd dâru’l-harbin şümûlü hâricinde kalamaz.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu