AileDârul Harb FetvalarıKadınSual & Cevâb

“Dul Maâşı” Almak Caiz midir ?

Süâl: Sâbık  karının/zevcenin iddet müddeti bitdikden sonra, sâbık (evvelki)
kocasından/zevcinden, sâbık kocanın/zevcin rızâsı olmaksızın nafaka
alması harâm olmasına rağmen, sâbık karı/zevce, sâbık kocasından/zevcinden nafaka taleb etmesine binâen, devlet, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) eli ile sâbık kocaya/zevce “Emekli Maâşı” adı altında  verdiği paralardan kesinti yapmak sūretiyle “Dul Maâşı” veyâhūd “Dul
Aylığı” adı altında sâbık karıya/zevceye vermesi hâlinde, sâbık karının/zevcenin, işbu paraları alıp, bi’z-zât nefsi için sarf eylemesi câiz/halâl olur mu?

Cevâb: Sâbık karının/zevcenin iddet müddeti bitdikden sonra, sâbık kocasından/zevcinden, sâbık kocanın/zevcin rızâsı olmaksızın nafaka alması hâram olması mes’elesi ile; devletin, SGK eli ile “Emekli Maâşı” adı altında verdiği paraların tamâmı, ne SGK’ye ne de -sâbık kocanın/zevcin SGK’de herhangi bir matlûbu mevcûd olması hâlinde, bir mikdârı hâric- sâbık kocaya/zevce âid olduğundan, esâsında,devletin,
SGK eli ile -bi’l-hâssâ- cebren “Sigorta Primi” adı altında ödetdiği işbu paraları sâhiblerine iâde etmesi lâzıme olmasına rağmen, alâkalı mevzūâtında, herhangi bir iâde kâidesi mevcûd olmamasına binâen, -mezkûr paraların sâhibi bulunma ihtimâli hemen hem olmayan- lukata olmaları sebebiyle, bî-alâka olup, zâten, sâbık karının/zevcenin, behemehâl, devletin -her ne ad altında olursa olsun- verdiği her nev’ parayı/mâlı alması lâzıme olmakla berâber, bi’z-zât nefsi için sarf eylemesi, -sâbık kocanın/zevcin SGK’de herhangi bir matlûbu mevcûd ise dahi- fâkir olmak mutlak şartıyla câiz/halâl olur.

Sâbık karının/zevcenin, fâkir olmadığı, sâbık kocasının/zevcinin fâkir olmasından dolayı devletin, SGK eli ile “Emekli Maâşı” adı altında verdiği paralara muhtâc olup, geçimi buna bağlı olduğu bir vaz’iyyetde irtidâd etmemiş veyâhūd işbu paraların kâhir ekseriyyetini içki, -kazanılacağına dâir mutlak bir zann-ı gâlib bulunmayan- kumâr, gayr-i meşru eğlence, fuhuş... hulâsa, Şerîat-ı Muhammediyye’ye mugâyir her nev’ işe sarf etmekde değil ise, sâbık kocasından /zevcinden, iddet müddeti bitdikden sonra, sâbık karının/zevcenin de, devletin verdiği her nev’ parayı/mâlı olmanın lâzıme olmasına binâen alıp, fâkir olmaması hâlinde, nasıl elde etdiğini beyân etmek ve sevâb beklemeksizin bir ân evvel fâkir müslimîne vermesi -mezkûr paraların/mâlların sâhiblerinin bulunma ihtimâli hemen hemen olmadığından ötürü- zâten, lâzıme olacak olması keyfiyyetinin yanı sıra sâbık kocanın/zevcin SGK’de herhangi bir matlûbu kalmış ise, en azından sâbık kocanın/zevcin SGK’deki matlûbunu daha geç tahsîl etmesine yol açması sebebiyle de, mezkûr vaz’iyyetde ki sâbık kocasından/zevcinden nafaka taleb etmesi, hem luzūmsuz hem gayr-i sahîh hem de mekrūh olur.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu