BankaDârul Harb FetvalarıHelal-HaramSigortaSual & Cevâb

Dâru’l-harbde, husûsi sigorta yaptırmanın hükmü nedir ?

Süal: Şerîat-ı Muhammediyye’de, daru’l-İslamda yapdırmanın kat’î sūretde harâm kılınmış olan (ev, araba, eşya, deprem, yangın, kazâ, sağlık, hayât, ferdî tekâudluk vs.) sigortaları dâru’l-harbde yapdırmanın hükümleri nelerdir? Ve işbu yolla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur mu?

Cevâb: Harâmdır… Lâkin, süâlde mezkûr yolla elde edilen paralar/mâllar câiz/hâlal olur.!

Umûmî olarak;

1- Süâlde mezkûr sigortaların akidlerinin/muâmelâtının yapıldığı mahallin dâru’l-harb hudûdları dahilinde olması.

2- Süâlde mezkûr sigortaları yapdıran mü’min kimselerin, dâru’l-harbe , dâru’l-harb reisinin izniyle/pasaport-vize ile girmiş olmaları veyâhūd dâru’l-harb tebeâsından olmaları.

3- Süâlde mezkûr sigortaları yapdıran mü’min kimselerin, akid yapdıkları sigortacının harbî olması.

4- Süâlde mezkûr sigortaları yapdıran mü’min kimselerin, harbî sigortacı ile yapdıkları akdin/muâmelâtın herhangi bir cebir, aldatma, yalan, hîle olmaksızın, tamâmen harbî sigortacının rızâsiyle tehakkuk etmesi.

5- Süâlde mezkûr sigortaları yapdıran mü’min kimselerin, harbî sigortacı ile yapdıkları akidden/muâmelâtdan mutlak kârlı çıkmaları.

Şeklindeki işbu, Hanefî mezhebinin temel menba’ kitâblarından çıkarıp, şerh etmek ve maddelemek sūretiyle kayıd etdiğim şartlara istinâd edilerek yapılan akidlerin/muâmelâtın netîcesinde elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur kâidesi esâs olmakla birlikde,mezkûr şartların 1, 2, 3 ve 4 numaralı olanlarının vücûd bulmaları kat’î bir şekilde mevcûd olmasına rağmen, mezkûr şartlardan olan 5 numaralının sâir şartlar gibi, mutlak bir şekilde vücûd bulmasının herhangi bir kat’iyyet kesb edememesi ve üstelik sigorta şirketlerinin (hemen hemen) hiçbirinin zarar etmemesinden öte (hemen hemen) hepsinin büyük kârlar elde etdiklerini beyân etmekde olmaları hasebiyle, mezkûr 5 (numaralı) şartın vücûd bulma ihtimâli ziyâdesiyle sâkıtdır.

Netîcede, süâlde mezkûr sigortaları yapdırmak, bir nev’î kumâr olup, utmakın da utulmakın da hâsıl olması mümkindir!

İmdi, süâlde mezkûr sigortaları yapdırmak harâmdır.

Lâkin, süâlde mezkûr sigortaları yapdırmış olan mü’min kimselerin, harbî sigortacı ile imzâladıkları poliçeye binâen, işbu sigortacının verdiği paraları/mâlları olmaları câiz/halâl olur.

Zîrâ, Şerîat-ı Muhammediyye’ye binâen, dâru’l-İslâmda vücûd bulan mal emniyyeti harbîlere şâmil değildir.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu