AlışverişDârul Harb FetvalarıHelal-HaramSual & Cevâb

Dâru’l-harbde domuz ve mâmûlâtı ile şarâb vesâire alkollü içkileri satmanın hükmü nedir ?


Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbde domuz ve mâmûlâtı ile şarâb vesâire alkollü içkileri satmanın hükümleri nelerdir ve işbu yollarla elde edilen paralar câiz/halâl olur mu?

Cevâb:

1- Süâlde mezkûr mâmûlâtın satışının yapıldığı mahallin dâru’l-harb hudûdları dâhilinde olması.

2- Süâlde mezkûr mâmûlâtın satışını yapan mü’min kimselerin, dâru’l-harbe, dâru’l-harb reîsinin izniyle/passaport-vize ile girmiş olmaları veyâhûd dâru’l-harb tebeâsından olmaları.

3- Süâlde mezkûr mâmûlâtın satışını yapan mü’min kimselerin, işbu mâmûlâtı satdığı kimselerin birer gayr-i mü’min olmaları.

4- Süâlde mezkûr mâmûlâtın satışını yapan mü’min kimselerin, gayr-i mü’min ile yapdıkları alış verişin herhangi bir cebir, aldatma, yalan, hîle olmaksızın, tâmamen gayr-i mü’minin rızâsıyle tehakkuk etmesi.

5- Süâlde mezkûr mâmûlâtın satışını yapan mü’min kimselerin, gayr-i mü’min kimse ile yapdıkları alış verişden mutlak kârlı çıkmaları.

Şeklindeki işbu, Hanefî mezhebinin temel menba’ kitâblarından çıkarıp, şerh etmek ve maddelemek sūretiyle kayıd etdiğim şartlara istinâd edilerek yapılan satış netîcesinde elde edilen paralar câiz/halâl olur.

Zîrâ, süâlde mezkûr mâmûlâtın gayr-i mü’minlere satışının câiz/halâl olma illeti, süâlde mezkûr mâmûlâtın gayr-i mü’minlere harâm olmaması ve onların indinde işbu mâmûlâtın tabiî makbûl birer mâl olmaları olup, onların indinde mâl olma îtibâriyle, ha dana eti, ha domuz eti, ha üzüm sirkesi, ha şarâbdır.!.

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu