Darul İslamReddiyeSual & Cevâb

Bir Ülkede şer’i hukūkun yanı sıra örfî hukūkun olması şer’î devlet olmağa mâni’ midir?

Örfî hukūkun mevcûdiyyeti

Süâl: Bir dârda/ülkede şer’i hukūkun yanı sıra örfî hukūkun mevcûdiyyeti şer’î devlet olmağa mâni’ midir?

Cevâb: Hayır… Bir dârda/ülkede şer’î hukūkun yanı sıra örfî hukūkun mevcûdiyyeti şer’î devlet olmağa aslâ ve kat’a mâni’ değildir!

Zîrâ, şerîât-ı Muhammediyye’nin bir dârın/ülkenin siyâsî, hukūkî, iktisâdî, ilmî ve kültürel kısımlardan müteşekkil hayâtının tamâmında esâsı teşkîl ettiği bir keyfiyyetde, her hangi bir kânûnun şer’î olabilmesi için lâzım gelen, vâzı’-ı kânûn kimseler tarafından, mevzū’-ı bahis dârın/ülkenin kânûn-ı esâsîsine ve/veyâhūd nizâmına istinâd etmeleri sūretiyle şerîat-ı Muhammediyye’nin esâs ittihâz edilmesi ve işbu esâsa münâsib olması şekillerindeki mutlak şartların vücûd bulmalarına binâ’en örfî hukūk netîce îtibâriyle şer’î olur

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu