Darul İslamReddiyeSual & Cevâb

Bir Ülkede şer’i hukūkun yanı sıra örfî hukūkun olması şer’î devlet olmağa mâni’ midir?

Örfî hukūkun mevcûdiyyeti

Süâl: Bir dârda/ülkede şer’i hukūkun yanı sıra örfî hukūkun mevcûdiyyeti şer’î devlet olmağa mâni’ midir?

Cevâb: Hayır… Bir dârda/ülkede şer’î hukūkun yanı sıra örfî hukūkun mevcûdiyyeti şer’î devlet olmağa aslâ ve kat’a mâni’ değildir!

Zîrâ, şerîât-ı Muhammediyye’nin bir dârın/ülkenin siyâsî, hukūkî, iktisâdî, ilmî ve kültürel kısımlardan müteşekkil hayâtının tamâmında esâsı teşkîl ettiği bir keyfiyyetde, her hangi bir kânûnun şer’î olabilmesi için lâzım gelen, vâzı’-ı kânûn kimseler tarafından, mevzū’-ı bahis dârın/ülkenin kânûn-ı esâsîsine ve/veyâhūd nizâmına istinâd etmeleri sūretiyle şerîat-ı Muhammediyye’nin esâs ittihâz edilmesi ve işbu esâsa münâsib olması şekillerindeki mutlak şartların vücûd bulmalarına binâ’en örfî hukūk netîce îtibâriyle şer’î olur

CEMÂL ÜNAL

İslâm Devletler Huḳūḳu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı