Süâl: el-Fıkhü’l-İslâmî’de, keferenin istîlâ’ ile mü’minînin emvâline mâlik olmaları mümkin midir?

Cevâb: Evet… Keferenin istîlâ’ ile mü’minînin emvâline mâlik olmaları mümkindir!

     Zîrâ, asıl îtibâriyle emvâl her kese sūret-i kat’iyyede mübâh olup, keferenin istîlâ’ ile mü’minînin emvâlini zabıt ederek dâru’l-harbe götürmeleriyle vücûd bulan ihtilâfu’d-dâr esbâb-ı mûcibesiyle mü’minînin artık o emvâlden bi’l-fiil istifâde etmelerinin muhâl olması keyfiyyetinde işbu emvâlin aslına tehavvül etmesiyle kefere netîcede mübâh olan emvâle mâlik olurlar.

H Â Ş İ Y E

Cevâbda mezkûr kefere mü’min olsalar kendilerine emvâli iâde lâzıme olmaz.

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here