İctihâd kapısı kapanmış mıdır?

Süâl: İctihâd kapısı kapanmış mıdır?

Cevâb: Şerîat-ı Muhammediyye’nin kazuistik bir hukūk sistemi olmasına binâ’en (nazarî olarak) ictihâd kapısının kapanması aslâ ve kat’â mevzū’-i bahis değildir!

HÂŞİYE

Amelî olarak ictihâd kapısı kapansa bile elimizdeki nazarî ve amelî fıkhî mâlzeme yeni mes’elelere sahîh hükümler verilebilmesine çok büyük ölçüde kâfîdir.

Yâni müctehid bulunmayan bir zamânda ehl-i sünnet ve’l-cemâat mensûbu, ilim, usūl, şuūr ve nâmûs sâhibi, zihni berrâk, dâru’l-İslâm – dâru’l-harb mes’elesine dâir ahkâm-ı İslâmiyye’ye ez-cümle vâkıf, fıkıh mütehassısı bir kimsenin, Hanefi müctehidlerin ictihâdlarını işbu ictihâdların kâfî gelmediği hâllerde Mâlikî, Hanbelî ve Şâfiî müctehidlerin ictihâdlarını da esâs ittihâz edip edille-i Şer’iyyeden olan “Kıyâs”a baş vurmak sūretiyle yeni mes’elelere hükümler vererek müctehidlerin fonksiyonunu icrâ’ etmesi hemen hemen tamâmen mümkindir.

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here