tarihselciler

Suâl: Dînî bir telakkî olan târîhîistlik [*] Şerîat-ı Muhammediyye’ye münâsib midir?

Cevab: Hayır

Zîrâ, dînî bir telakkî olan târîhîistlik: Kur’ân ile Sünneti esâs ittihâz ve işbu esâsın rūhuna ittibâ’ iddiâsıyle, netîce îtibâriyle, Şerîat-ı Muhammediyye’yi ibtâl ederek, yerine, târîhîistlerin [**] usūlden mahrūm, gayr-i ilmî, zannî ve mütenâkız birtakım telakkîyâtını gûyâ “ahkam-ı İslâmiyye” hâline getirme ve zamânın değişmesiyle tehavvül eden şartlara bina’en işbu gûyâ “ahkâm-ı İslâmiyye” de ibtâl edilerek, neo-târîhîistlerin, selefinin teşkîl etdikleri gûyâ “ahkâm-ı İslâmiyye” yi o zaman ile mahdûd birtakım “doğrular” kendilerinin içinde bulundukları zamânda ise yanlışlar olarak kabûl etmeleri sūretiyle, usūlden mahrūm, gayr-i ilmî, zannî ve mütenâkız birtakım telakkiyâtını gûyâ neo-klasik “ahkam-ı İslâmiyye” hâline getirme fa’âliyyeti olup, esâsında esâsı tefsîre istinâd eden, sâbitesiz, dâire-i fâsideden müteşekkil büyük bir dalâletdir!

[*] / [**] târîhîistlik ve târîhîist şekillerindeki kelimeler nev’i şahsıma münhasır birer îcâdım olup, ilk def’a bu eserimde kullanmış bulunmakdayım!..

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here