Suâl:
Dâr’ül-Harbin şartları nelerdir?

Cevâp;
Bir memleket, İslâm hukukuna göre idare olunuyorsa, yani kanunlar Kur’an-ı kerime göre ise, orası Dârü’l-İslâm’dır. Aski takdirde dârü’l-harbdir.

(Serahsi - Şerhu es-Siyeri'l-Kebîr)

Dâr’ül-harb , ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı memâlike denir. Ahkâm-ı şer’iyyenin cârî olmadığı ülke ister müslümân ister müslümândan gayri kimselerle meskûn olsun dâr’ül-harbdir.

Bu cereyândan murâd, mehâkim (hukuk)  ve hukûmetce olan cereyân dır. Yoksa eşhâs beyninde cereyân-ı ahkâma bu bâbda hüküm yokdur. Zîrâ şahs-ı müslim her ne zamân ve mekânda olursa olsun ahkâm-ı şer’iyye ile âmil olmasına bir mâni’ yokdur.

(Seyyid Abdü'l-Hakîm Arvâsî - Sevânih'ul Efkâr ve Sevâmih'ul Enzâr)