Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbde kumâr oynamanın hükmü nedir ve işbu yolla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur mu?

Cevâb: Umûmî olarak;

1- Kumâr oynanan mahallin dâru’l-harb hudûdları dâhilinde olması.

2- Kumâr oynayan mü’min bir kimsenin, dâru’l-harbe, dâru’l-harb reîsinin izniyle/pasaport-vize ile girmiş olması veyâhud dâru’l-harb tebeâsından olması. 

3- Kumâr oynayan mü’min kimsenin, işbu kumârı oynadığı kimsenin hârbi olması.

4- Kumâr oynayan mü’min kimsenin, harbî ile oynadığı kumârın herhangi bir cebir, aldatma, yalan, hîle olmaksızın, tamâmen harbînin rızâsıyle tehakkuk etmesi.

5- Kumâr oynayan mü’min kimsenin,harbî ile oynadığı kumârdan kazanan olarak çıkmasının kat’î olması.

Şeklindeki işbu, Hanefî mezhebinin temel menba’ kitâblarından çıkarıp, şerh etmek ve maddelemek sūretiyle kayıd etdiğim şartlara istinâd edilerek oynanan kumâr câiz/halâldir.

Mezkûr şartların 1, 2, 3 ve 4 numaralı olanlarının mevcûd, (5 numaralı olanının gayr-i mevcûd) olduğu (mezkûr şartların herhangi biri gayr-i mevcûd olduğu gibi) bir hâlde ise, kumâr oynamak kat’iyyen harâmdır.

Lâkin, her (mezkûr 5 şartın tamâmının ve işbu şartların 1, 2, 3 ve 4 numaralı olanlarının mevcûd [5 numaralı olanının gayr-i mevcûd] olduğu) 2 hâlde de utmakla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur !

Zîrâ, Şerîat-ı Muhammediyye’ye binâen, dâru’l-İslâmda vücûd bulan mâl emniyyeti harbîlere şâmil değildir.

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here