Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye’de, dâru’l-harbde kumâr oynamanın hükmü nedir ve işbu yolla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur mu?

Cevâb: Umûmî olarak;

1- Kumâr oynanan mahallin dâru’l-harb hudûdları dâhilinde olması.

2- Kumâr oynayan mü’min bir kimsenin, dâru’l-harbe, dâru’l-harb reîsinin izniyle/pasaport-vize ile girmiş olması veyâhud dâru’l-harb tebeâsından olması. 

3- Kumâr oynayan mü’min kimsenin, işbu kumârı oynadığı kimsenin hârbi olması.

4- Kumâr oynayan mü’min kimsenin, harbî ile oynadığı kumârın herhangi bir cebir, aldatma, yalan, hîle olmaksızın, tamâmen harbînin rızâsıyle tehakkuk etmesi.

5- Kumâr oynayan mü’min kimsenin,harbî ile oynadığı kumârdan kazanan olarak çıkmasının kat’î olması.

Şeklindeki işbu, Hanefî mezhebinin temel menba’ kitâblarından çıkarıp, şerh etmek ve maddelemek sūretiyle kayıd etdiğim şartlara istinâd edilerek oynanan kumâr câiz/halâldir.

Mezkûr şartların 1, 2, 3 ve 4 numaralı olanlarının mevcûd, (5 numaralı olanının gayr-i mevcûd) olduğu (mezkûr şartların herhangi biri gayr-i mevcûd olduğu gibi) bir hâlde ise, kumâr oynamak kat’iyyen harâmdır.

Lâkin, her (mezkûr 5 şartın tamâmının ve işbu şartların 1, 2, 3 ve 4 numaralı olanlarının mevcûd [5 numaralı olanının gayr-i mevcûd] olduğu) 2 hâlde de utmakla elde edilen paralar/mâllar câiz/halâl olur !

Zîrâ, Şerîat-ı Muhammediyye’ye binâen, dâru’l-İslâmda vücûd bulan mâl emniyyeti harbîlere şâmil değildir.
Paylaş
Cemâl ÜNAL

İslâm Huḳūḳu

2 YORUMLAR

  • Muhterem Mehmed bey, evveliyetle alakanız ve hassasiyetinizden ötürü teşekkür ediyoruz.

   Lakin, sizden bir rica olarak sizin iyiliğinize olmak üzere yazıyı kemal-i dikkat ile okumanızı ve hanefi mezhebinin temel kaynaklarından olan ibn-i abidin, fetavay-i hindiyye, mebsut, dürer gürer vs. Alakalı kısımlarını tetebbu eylemenizi salık veriyorum.

   Zira mezkur fetvada Darul harb de de olunsa kumar oynayan müslimin zikredilen şartlardan 5.olarak kumarı oynamanın caiz olabilmesi için (farz değil vacip değil sünnet değil!) kazanacağının kat’i olması mutlak şarttır.

   Yani kazanması ihtimal bile olsa kat’iyyet arzetmediğinden zaten hatam olur. Bunu söylemek kumara teşvik diye tabir etmek insafa uygun değildir.

   Çünki, kazanacağı kat’i olunca müslimin mal etmesi müslimlerin yararına olup kazanacağı kat’i olmadığı halde oynaması zaten haram olduğundan, müslimlerin kaybı bahis mevzuu değildir.
   Eğer ki siz hala bu fetvayı kumara teşvik olarak görüyorsanız bilin ki 1-2’si hariç bütün hanefi alimlerininde kumara teşvikci olduğunu iddia etmiş oluyorsunuz. Acep farkında mısınız?

   Bütün samimiyetimizle temennimiz odur ki , her birimizin hakikate ulaşması vucud bulsun. Selam ve dua ile.

Yorum Yaz

Please enter your comment!
Please enter your name here