Ebûbekir Sifil’in Dârul-İslâm-Dâru’l-harb Mes’elesine Dâir Görüşlerinin İbtâli

S İ F İ L' İ N    R E D D İ   - 1  EBÛBEKİR SİFİL'İN DÂRU'L-İSLÂM-DÂRU'L-HARB MES'ELESİNE DÂİR  GÖRÜŞLERİNİN İBTÂLİ        " Birtakım cemâatler:...
İctihâd kapısı kapanmış mıdır?

İctihâd Kapısı Kapanmış Mıdır?

Süâl: İctihâd kapısı kapanmış mıdır? Cevâb: Şerîat-ı Muhammediyye'nin kazuistik bir hukūk sistemi olmasına binâ'en (nazarî olarak) ictihâd kapısının kapanması aslâ ve kat'â mevzū'-i bahis değildir! HÂŞİYE Amelî...

Seferde Meşakkat çekmeyen bir kimse namazları 2 yerine 4 rek’at olarak kılabilir mi?

Sual: Hanefî’de seferde hiçbir meşakkat çekmeyen bir kimse namazları 2 yerine 4 rek’at olarak kılabilir mi? Şâfiî mezhebi ile Hanefî mezhebi arasında bu hususta ihtilaf...

Emevîlerin hutbelerde Hazret-i Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e lanet ettirdikleri doğru mudur?

Sual: Emevîlerin hutbelerde Hazret-i Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e lanet ettirdikleri doğru mudur? Cevap; Emevîler hakkında tarihlerde yazıların ekserisi, Abbasîler devrinde yazılan tarihlerden alınmadır. Bunlar da siyasî sebeplerle...
Darul harp, Darul İslam

Bir beldenin Dâru’l-İslâm – Dâru’l-Harb olma hususunda farklı içtihatlar var. Hangisi esas olanıdır?

Suâl: Fıkhu'l-İslâmiyye'de, dâru'l-İslâmın dâru'l-harbe tehavvül etmesi husûsunda farklı içtihatlar mevcuddur. İmâm-ı Muhammed ve İmâm Ebû Yusuf  (Rahmetullâh-i Aleyhim Ecmaîn) tek şart arar iken, İmam-ı Âzam...

Osmanlı’nın Şia ile Mücâdelesinde İbn-i Kemâl (Kemâlpaşazâde)’in Rolü

  Tarihte ve günümüzde ekseri vak'alar şunu göstermiştir ki; dinî ve mezhebî berâberlik siyasî birlikteliği getirdiği gibi her ikisi doğrudan münâsebetlidir. Osmanlı - Safevi mücadelesinde...

Dâru’l- harbde, fâizli banka sâhibi olup çalışdırmanın ve işbu bankada işçi olup çalışmanın hükümleri...

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l- harbde,fâizli banka  sâhibi olup çalışdırmanın ve işbu bankada işçi olup çalışmanın hükümleri nelerdir ve işbu çalışdırmanın ve çalışmanın netîcesinde elde edilen maâş/para/mâl...

Zâhiriye mezhebi, Ehl-i Sünnet mezheplerinden mi sayılır?

Sual: Zâhiriye mezhebi, Ehl-i Sünnet mezheplerinden mi sayılır? Cevap; Zâhiriye mezhebinin kurucusu Davud ez-Zâhirî Ehl-i sünnettir. Zahiriyye mezhebinin kavilleri üzerinde ulema ihtilaf etmiştir. 1.Ebû İshak İsferâyînî ve İmamü’l-Haremeyn...

Ehl-i Sünnet için “İslâmın ta kendisi” demek, tekfirci bir yaklaşım değil midir?

Sual: Ehl-i Sünnet için “İslâmın ta kendisi” demek, tekfirci bir yaklaşım değil midir? Cevap; Ehl-i sünnet en doğru islam algısına sahip inanç demek daha doğru değil midir?...

Zifâf olmadan imam nikahlı eşi / zevceyi boşamak…

Sual: İmam nikahlı eş,  zifâf olmadan zevcesini aynı anda 3 talak ile boşasa tekrar geri alabilir mi ? Ayrıyaten bu kişiler Hanefi mezhebinden olsa, Şâfiî...

Askere Cuma namazı için izin verilmezse, gitmemesi günah olur mu?

Cevap; Esir hükmünde olana Cuma namazı farz olmaz. Öğleni kılar.   Prof.Ekrem Buğra Ekinci

Osmanlı şeyhülislâmlarının, ezcümle Ebussuud Efendi’nin Şia’yı tekfir eden fetvâsı var mıdır?

Cevâb: Şia mezhebi fırka fırkadır. İçlerinde müslümanlık dairesinde kalanlar da vardır. Hazret-i Ebu Bekr’in sahabiliğini veya Hazret-i Âişe’nin ismetini inkâr ederek dinden çıkanı da...

Hâmiline çek yazmak câiz midir?

Cevab; Çek yazan kimse, bankayı, borçlu olduğu kimseye borcunu ödemek üzere vekil etmiş oluyor. Dolayısıyla hâmiline çek yazıldığı zaman, bunun yazılıp verildiği ilk şahsın gidip...

İmam Ebu Hanife’nin vefat haberine Süfyan-ı Sevrî’nin sevindiği, Ahmed bin Hanbel’in ‘Ehli reyden hadis...

Cevab; Yanlış bilgiler ve insanlık icabı hased ile böyle söyleyenler olmuş ise de pişman olmuşlardır. Bu hususta söylenenlerin çoğu, ya yanlıştır, ya mübalağalıdır. İmam Ebu...

Çok Okunan

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Osmanlı Devleti Laik Miydi? Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

Ebû-Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmâm Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler hakkında "hadîslerinin sahihliği...

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindi!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

Bir dâr/ülke/yer dâru’l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat’â dâru’l-harb olamaz.” Hükmü umûmî...

Süâl: Kadir Mısıroğlu ve İsmet Özel  "Bir dâr/ülke/yer dâru'l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat'â dâru'l-harb olamaz." hükmünün umûmî bir kâide olduğunu söylemekdedirler. İşbu lakırdıları doğru mudur,...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...