Avrupa Ülkeleri ile Türkiye Birer Dâru’s-sulh Mudurlar?

        Süâl: Süleymân Ramazânoğlu, bütün Avrupa ülkelerinin birer; Şâbân Alî Düzgün ise Türkiye'nin dâru's-sulh olduğunu söylemekdedirler. Acebâ işbu iddiâlar doğru mudurlar?     ...

İmâm Şâfiî’ye Göre Dâru’l-İslâmın Dâru’l-harbe Tehavvül Etmesi Muhâl midir?

       Süâl: Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi'r-rahme- vardığı hükümlere göre dâru'l-İslâmın dâru'l-harbe tehavvül etmesi muhâl midir?     ...

Dâru’l-harbe Dâir Mes’elelerde Esahh olan Hükümler -1

       Süâl: el-Fıkhü'l-İslâmî'de, dâru'l-İslâmın dâru'l-harbe tehavvül etmesi mes'elesinde esahh olan hüküm hangisidir ve hangi imâma âiddir?        Cevâb: el-Fıkhü'l-İslâmî'de, dâru'l-İslâmın dâru'l-harbe tehavvül...

Ebûbekir Sifil’in Dâru’l İslâm-Dâru’l harb Mes’elesine Dâir Görüşlerinin İbtâli -2

S İ F İ L ' İ N    R E D D İ  -  2 Ebûbekir Sifil'in Dâru'l-İslâm-Dâru'l-harb Mes'elesine Dâir Görüşlerinin İbtâli  Bu kadar saçmalaması kâfî değilmiş gibi...

Ebûbekir Sifil’in Dârul-İslâm-Dâru’l-harb Mes’elesine Dâir Görüşlerinin İbtâli

S İ F İ L' İ N    R E D D İ   - 1  EBÛBEKİR SİFİL'İN DÂRU'L-İSLÂM-DÂRU'L-HARB MES'ELESİNE DÂİR  GÖRÜŞLERİNİN İBTÂLİ        " Birtakım cemâatler:...

Kur’ân-ı Kerîm’in Transkripsiyonunu Hazırlamak, Satmak ve Dağıtmak câiz midir?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de Kur'ân-ı Kerîm'in veyâhūd bir takım sûrelerin transkripsiyonunu hazırlamak, tab' etmek, satmak ve dağıtmak câiz midir? Cevâb: Hayır... Aslâ ve kat'â caiz değildir! Zîrâ,...
Şeriat Nazarında aklın Mevkisi Nedir?

Şeriat Nazarında “Aklın” Mevḳi‘i

Şeriat Nazarında aklın Mevḳi‘i Nedir? Matematik, Geometri ve Astronomi gibi ilimlerin müspet veya menfi denebilecek şekilde din ile alakalı bir ciheti bulunmamaktadır. Bu ilimlerin mevzuları,...
Sakal Traşı olmak caiz mi

Şerîat-ı muhammediyye’de sakal ve bıyık kazımanın hükümleri nelerdir?

Süâl: Şerîat-ı muhammediye'de sakal ve bıyık kazımanın hükümleri nelerdir? Cevâb: Sakalın, bırakılması vâcib; bir tutamdan fazlasının kesilmesi sünnetdir. İmdi, sakalı, kazımak harâm; bir tutamdan fazla kısaltmak veyâhūd...
İctihâd kapısı kapanmış mıdır?

İctihâd Kapısı Kapanmış Mıdır?

Süâl: İctihâd kapısı kapanmış mıdır? Cevâb: Şerîat-ı Muhammediyye'nin kazuistik bir hukūk sistemi olmasına binâ'en (nazarî olarak) ictihâd kapısının kapanması aslâ ve kat'â mevzū'-i bahis değildir! HÂŞİYE Amelî...

Redd-i Kalender

Fatih Kalender'in "dâru’l -harb de faizli akidler" ile alakalı serdeylediği usulsüz ifâdelerine reddiyedir. Fatih Kalender’in 26 Kasım 2017 tarihli internet vasatında ki videosunda (1) kendisine...

Dâru’l-İslâm ile dâru’l-harb beyninde esâs olan hâl harb midir, sulh müdür?

Süal: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-İslâm ile dâru'l-harb beyninde esâs olan hâl harb midir, sulh mu? Cevâb: Fiilen veyâhūd hükmen harb hâlidir. Zîrâ, i'lâ-yı kelimetullâhın emrullâh olmasına binâen,...

Osmanlı’nın Şia ile Mücâdelesinde İbn-i Kemâl (Kemâlpaşazâde)’in Rolü

  Tarihte ve günümüzde ekseri vak'alar şunu göstermiştir ki; dinî ve mezhebî berâberlik siyasî birlikteliği getirdiği gibi her ikisi doğrudan münâsebetlidir. Osmanlı - Safevi mücadelesinde...

Dâru’l- harbde, fâizli banka sâhibi olup çalışdırmanın ve işbu bankada işçi olup çalışmanın hükümleri...

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l- harbde,fâizli banka  sâhibi olup çalışdırmanın ve işbu bankada işçi olup çalışmanın hükümleri nelerdir ve işbu çalışdırmanın ve çalışmanın netîcesinde elde edilen maâş/para/mâl...

Dâru’l-harbe, (gayr-i ictihâdî bir şekilde) dâru’l-islâm diyen bir mü’min kimsenin, işbu yapdığı amelin hükmü...

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbe, (gayr-i ictihâdî bir şekilde) dâru'l-islâm (veyâhûd dâru's-sulh) diyen bir mü'min kimsenin, işbu yapdığı amelin hükmü ve işbu ameli yapmasından ötürü vaz'iyyet-i dîniyyesi...

Kadirov: “Putin için canımı vermeye hazırım”

Putin'in kendisini Devlet Onur Nişanı ile ödüllendirmesini değerlendiren Kadirov, Putin için "Canını vermeye hazır olduğunu" söyledi. Rusya'nın işgali altında bulunan Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadirov,...

KALB KIRMAK , HARAMDIR …!

Allâh Teâlâ Hazretlerine Şirk/ Küfür den sonra  en büyük günah kalb kırmaktır.  Çünki; Allâh Teâlâ ‘nın yaratmış olduğu en üstün mahlûk insan kalbidir. Nitekim ; Allah...

İran nasıl bir demokrasiye Sahibtir ? Seçimler nasıl yapılır ?

İran anayasasına göre resmi mezhep Caferi Şia’dır ve Şia olmayan Cumhurbaşkanı seçilemez. 37 seneden beridir  Şii din adamları tarafından yönetilen İran’da Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Şehir...

Çok Okunan

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Osmanlı Devleti Laik Miydi? Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

Ebû-Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmâm Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler hakkında "hadîslerinin sahihliği...

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindi!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

Bir dâr/ülke/yer dâru’l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat’â dâru’l-harb olamaz.” Hükmü umûmî...

Süâl: Kadir Mısıroğlu ve İsmet Özel  "Bir dâr/ülke/yer dâru'l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat'â dâru'l-harb olamaz." hükmünün umûmî bir kâide olduğunu söylemekdedirler. İşbu lakırdıları doğru mudur,...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...