Anasayfa Muhârrirler Muhârrir ilyâs Cân YILDIZ

ilyâs Cân YILDIZ

ilyâs Cân YILDIZ
8 Makâle 0 YORUMLAR
İslâm Huḳūḳu

Redd-i Sifil

Ebû Bekir Sifil`in, Dâru'l-Harb - Dâru'l-İslâm Mevzuunda ki  iddialarının Batıllığı Ebû Bekir Sifil`in, 24 Nisan tarihli  neşr ettiği videoda (1) Türkiye dâru'l-Harb midir? suâline binaen...

M.Şevket Eygi’nin Daru’l Harb – Dâru’l İslâm Mevzuundaki İddialarının Batıllığı

Mehmet Şevket Eygi  "Türkiye Dâru'l-Harb midir, Dâru'l-İslâm mı? " (1) serlevhalı fıkrasında bu suâle cevâben "Bendeniz fâkih ve müftü olmadığım için bu konuda fetva...

Bir beldenin Dâru’l-İslâm – Dâru’l-Harb olma hususunda farklı içtihatlar var. Hangisi esas olandır?

        Suâl: Fıkhu'l-İslâmiyye'de, Dâru'l-İslâmın Dâru'l-harbe tehavvül etmesi husûsunda farklı içtihatlar mevcuddur. İmâm-ı Muhammed ve İmâm-ı Ebû Yusuf  -Rahmetullâh-i Aleyhim Ecmaîn- tek şart arar...

Osmanlı’nın Şia ile Mücâdelesinde İbn-i Kemâl (Kemâlpaşazâde)’in Rolü

  Tarihte ve günümüzde ekseri vak'alar şunu göstermiştir ki; dinî ve mezhebî berâberlik siyasî birlikteliği getirdiği gibi her ikisi doğrudan münâsebetlidir. Osmanlı - Safevi mücadelesinde...

Diyânetin, Sünneti Müdâfaa Hutbesi ve Mâlum Îtirazlar!

Diyânet'in  geçen Cuma, mezkûr kesimlerce  tenkîd edilen  (12 Şubat Cuma 2016)  tarihli hutbesinde söylenen bir hadis-i Şerif-i  vardı. Aynen şöyle ; Rasûlullâh (Aleyhisselâtu Vesselâm) şöyle...

Ebû Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

8 Şaban 1436  |  27 Mayıs 2015 Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmam el-Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler...

KALB KIRMAK , HARAMDIR …!

Allâh Teâlâ Hazretlerine Şirk/ Küfür den sonra  en büyük günah kalb kırmaktır.  Çünki; Allâh Teâlâ ‘nın yaratmış olduğu en üstün mahlûk insan kalbidir. Nitekim ; Allah...

İran nasıl bir demokrasiye Sahibtir ? Seçimler nasıl yapılır ?

İran anayasasına göre resmi mezhep Caferi Şia’dır ve Şia olmayan Cumhurbaşkanı seçilemez. 37 seneden beridir  Şii din adamları tarafından yönetilen İran’da Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve Şehir...

Çok Okunan

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindiler!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten devlet bu yüzden...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...

Ebû Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

8 Şaban 1436  |  27 Mayıs 2015 Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmam el-Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

İbn-i Teymiyye Hakkında Mâlûmat

İbni Teymiyye, İlmi, dindarlığı, keskin zekâsı, kuvvetli hâfızası, sivri dili, inatçılığı ve doğru bildiğinden şaşmaması ile tanınmıştır. İktibasİktibasİ Hanbelî mezhebinde iken, sonraları müstakil hareket etmeye başladı. Mesâisini...

Haberler