Anasayfa Muhârrirler Muhârrir Editör

Editör

162 Makâle 2 YORUMLAR
info@darulislam.com.tr

Cem-i tehirde tertip nasıl olmalıdır ?

Sual: Mukimken veya seferde Hanbelî veya Mâlikî mezhebini taklid ederek öğle namazını ikindi namazı vaktine tehir ederek cem eden bir kimse, ikindi vakti girince önce...

Ehl-i Sünnet için “İslâmın ta kendisi” demek, tekfirci bir yaklaşım değil midir?

Sual: Ehl-i Sünnet için “İslâmın ta kendisi” demek, tekfirci bir yaklaşım değil midir? Cevap; Ehl-i sünnet en doğru islam algısına sahip inanç demek daha doğru değil midir?...

İslâm ceza hukukunda, hırsızlığın cezası ile suç arasında bu nisbet nasıl temin edilmiştir?

Suâl: İslâm ceza hukukunda, suç ile ceza arasında nisbet bulunması gerektiği halde, hırsızlığın cezası ile suç arasında bu nisbet nasıl temin edilmiştir? Cevâb; Nisbet, hususi hakları ihlâl...

Şia, Türbe savunucusu mu? Yağmacı mı? ! Sahabe düşmanı mı?

Şiaların kutsal haremlerini savunmak için Suriye'ye gittiklerini söyleyen İran askerleri ve ona bağlı diğer Şia gruplardan Fatihin üyesi bir kişi meşhur Hz.Halid bin Velid...

İstikrârın sembolü ” MONARŞİ”

KÜ­ÇÜK İM­PA­RA­TOR Son Çin İm­pa­ra­to­ru Pu Yi, çok kü­çük yaş­lar­da tah­ta geç­miş­ti. An­cak dev­ri­min ar­dın­dan tah­tın­dan ol­du. Şe­hir­den ko­vul­du ve bah­çı­van ya­pıl­dı. Bir sü­re...

Dünya, Osmanlı’nın 6 asır gerisinde..!

Yüksek Adalet Reisi Lord Phillips Of Worth Matravers ülkede şer'i hukukun tatbikini savundu. İngiltere, ülkedeki Müslümanlar için 6 büyük kentte şeriat mahkemeleri oluşturdu. Bu, yeni...

Yahudilerle Alâkalı Muhim Mes’eleler

A- Yahudiler Komünist Rusya’yı Nasıl Yıktılar?!.. İngilizler çekilip gittikten sonra Arap-Yahudi münâsebetleri bir gayyâ kuyusu gibi dehşetli bir kargaşa halinde sürüp giderken, Yahudiler, Araplar karşısına...

Zifâf olmadan imam nikahlı eşi / zevceyi boşamak…

Sual: İmam nikahlı eş,  zifâf olmadan zevcesini aynı anda 3 talak ile boşasa tekrar geri alabilir mi ? Ayrıyaten bu kişiler Hanefi mezhebinden olsa, Şâfiî...

Harem, aşk yuvası değil, bir mektep idi…

Harem, kızlara lüzumlu ve faydalı malumatın verildiği, görgü kazandırıldığı bir irfan yuvasıdır. Avrupa elitlerinin kızlarını gönderdiği leydiler mektebinin bir benzeridir. Şehirde olsun, köyde olsun her...

Hukuk Terbiye / Eğitiminin Çıkmazları!

Hukuk Terbiye / Eğitiminin Çıkmazları  ve mevcud tedrîsattaki aksaklıkları namlı Prof. ekrem Buğra Ekinci 'nin roportajını buraya tıklayarak indirebilir veya okuyabilirsiniz.

Arap Birliği Hizbullah’ı ‘terör örgütü’ ilan etti

Arap Birliği 145. Dışişleri bakanları toplantısında, Lübnan'daki Hizbullah'ı 'terör örgütü' ilan ederek listesine aldı. Ancak Irak, Cezayir ve Lübnan'ın karara çekince koyduğu öğrenildi. Bahreyn'in içişlerine...

Vakıflara padişah bile el koyamaz!

OSMANLILARDA VAKIFLARIN ŞARTLARINI KİMSE DEĞİŞTİREMEZDİ Ders kitaplarına bile girmiş bir iddia var: Güya Sultan Fatih, bazı vakıflara el koymuş. Bunları devlet hazinesine zapt etmiş....

Müslümanların Medine’deki Beni Kureyza Yahudîlerinin erkeklerini öldürdüğü, kadınlarını savaş ganimeti yaptığı doğru mudur?

Cevap; Hazreti Muhammed, Medinelilerin daveti üzerine bu şehre gelip, bir İslâm site devleti kurulduğunda, burada yaşayan Müslüman Araplar, Müşrik Araplar, Yahudiler ve Hıristiyanlarla bir anlaşma...

Müridin, şeyhinin vefatından sonra başka bir şeyhe intisap etmesi câiz midir?

Cevap; Bir mürid, şeyhi vefat edince, seyrü sülûku bitmemişse, aynı tarikatten veya başka tarikatten bir şeyhe intisap edebilir. Buna eski şeyhinin ruhaniyeti üzülmez, sevinir. Bazen...

Safer ayının uğursuz olduğu doğru mudur?

Cevap; İslâmiyette uğursuzluk itikadı yoktur. Yani İslâm dini her türlü uğursuzluğu reddeder. Safer ayının uğursuzluğu, Câhiliye devrinden kalma bir itikaddır. Nitekim Buhârî’de geçen bir hadîs-i...

Askere Cuma namazı için izin verilmezse, gitmemesi günah olur mu?

Cevap; Esir hükmünde olana Cuma namazı farz olmaz. Öğleni kılar.   Prof.Ekrem Buğra Ekinci

Osmanlı şeyhülislâmlarının, ezcümle Ebussuud Efendi’nin Şia’yı tekfir eden fetvâsı var mıdır?

Cevâb: Şia mezhebi fırka fırkadır. İçlerinde müslümanlık dairesinde kalanlar da vardır. Hazret-i Ebu Bekr’in sahabiliğini veya Hazret-i Âişe’nin ismetini inkâr ederek dinden çıkanı da...

Emeviler devrinde, câmilerde Ehl-i Beyte la’net okutulduğu doğru mudur?

Cevap; Sıffîn Muharebesi esnasında, Hazret-i Muaviye tarafı Cuma hutbesinde Hazret-i Ali’nin ismini zikretmeyince, Hazret-i Ali tarafındaki ordudan bazı aşırı kimseler, Hazret-i Muaviye ve yanındaki sahabiler...

Mektepler olmasaydı!

OSMANLILAR'DA MEKTEP VE MEDRESELERİ FERDLER KURAR, VAKIFLAR İŞLETİRDİ. Maarif Nâzırı Haşim Paşa boşuna dememiş: "Şu mektepler olmasaydı, maarifi ne güzel idare ederdim" diye. Bugün Milli Eğitim...

Kerkük’te İran bayrakları!

Tahran, Ankara’nın safındaki Barzani’yi etkisizleştirip, PYD’ye verilen Suriye’nin kuzeyine Kerkük’ten ulaşacak. Türkiye ve dünya Suriye'deki krizle uğraşırken İran, Kerkük'ün kontrolünüPKK'yı kullanarak ele geçirmek için harekete...

Çok Okunan

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindiler!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten devlet bu yüzden...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...

Ebû Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

8 Şaban 1436  |  27 Mayıs 2015 Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmam el-Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

İbn-i Teymiyye Hakkında Mâlûmat

İbni Teymiyye, İlmi, dindarlığı, keskin zekâsı, kuvvetli hâfızası, sivri dili, inatçılığı ve doğru bildiğinden şaşmaması ile tanınmıştır. İktibasİktibasİ Hanbelî mezhebinde iken, sonraları müstakil hareket etmeye başladı. Mesâisini...

Haberler