Anasayfa Muhârrirler Muhârrir CEMÂL ÜNAL

CEMÂL ÜNAL

CEMÂL ÜNAL
46 Makâle 1 YORUMLAR
İslâm Devletler Huḳūḳu

Anlaşmalı Boşanma ile “Yetîm Aylığı” veyâhūd “Yetîm Maâşı” Almak Caiz midir ?

    Süâl: Esâsında, evli olan kadının, devletin, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) eli ile "Sigorta Primi" adı altında, cebren ödetdiği paralara bağlı olarak, babasının veyâhūd anasının...

“Dul Maâşı” Almak Caiz midir ?

Süâl: Sâbık  karının/zevcenin iddet müddeti bitdikden sonra, sâbık (evvelki) kocasından/zevcinden, sâbık kocanın/zevcin rızâsı olmaksızın nafaka alması harâm olmasına rağmen, sâbık karı/zevce, sâbık kocasından/zevcinden nafaka taleb etmesine binâen, devlet,...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

Dâru’l-harbin askeri, polisi ve sâiresinden şehîd olur mu, dînî vaziyyetleri nedir ve dâru’l-harbden aldıkları...

Cevâb: Aslâ ve kât'a olmaz! Zîrâ, dâru'l harb tarafından verilen emîr ve vazîfeler mûcebince yapageldikleri işler netîce îtibâriyle dâru'l-harbin muhâfaza ve müdâfaâsı olduğundan, dâru'l-islâmın mevcûdiyyetinin...

REDD-İ TALU (2)

Ahmed Özel'den intihâl edip yazdıklarına tekrâr tamâmen mugâyir bir şekilde ikinci şartın mezkûr îzâhını sanki zikr eden bi'z-zât kendisi değilmiş gibi yok sayıp, mezkûr...

REDD-İ TALU (1)

Mehmed Talu'nun Şer'iat-i Muhammediyyede D'aru'l-İslam - Dâru'l-harb Mes'elesine Dâir Bâtıl Görüşlerinin Reddi (1) Mehmed Talu, "Cum'a Günü ve Namâzı -Türkiye'de Dâru'l-harb Tartışmaları " ("Mehmed Talu Hoca...

Çok Okunan

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Osmanlı Devleti Laik Miydi? Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

Ebû-Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmâm Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler hakkında "hadîslerinin sahihliği...

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindi!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

Bir dâr/ülke/yer dâru’l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat’â dâru’l-harb olamaz.” Hükmü umûmî...

Süâl: Kadir Mısıroğlu ve İsmet Özel  "Bir dâr/ülke/yer dâru'l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat'â dâru'l-harb olamaz." hükmünün umûmî bir kâide olduğunu söylemekdedirler. İşbu lakırdıları doğru mudur,...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...