Anasayfa Muhârrirler Muhârrir CEMÂL ÜNAL

CEMÂL ÜNAL

CEMÂL ÜNAL
46 Makâle 1 YORUMLAR
İslâm Devletler Huḳūḳu

Dâru’l Harbde Fâsid Akidlerle Elde Edilen Emvâlin Halâl Olmalarının Esbâb-ı Mûcibesi Nedir?

     Süâl: el-Fıkhü'l-İslâmî'de, şerîat-ı Muhammediyye ile idâre edilmek veyâhūd edilmemek illetiyle vücûd bulan dâr/ülke tefrîki dolayısıyle sūret-i kat'iyyede zinâ' etmenin, şarâb içmenin ve...

Kefere, İstîlâ’ ile Mü’minînin Emvâline Mâlik Olabilirler mi ?

Süâl: el-Fıkhü'l-İslâmî'de, keferenin istîlâ' ile mü'minînin emvâline mâlik olmaları mümkin midir? Cevâb: Evet... Keferenin istîlâ' ile mü'minînin emvâline mâlik olmaları mümkindir!      Zîrâ, asıl îtibâriyle emvâl...
Dâru'l-harbin, dâru'l-İslâma Tehavvül Etmesinde Mü'minin Vazifesi

Dâru’l-harbin, dâru’l-İslâma Tehavvül Etmesinde Mü’minin Vazifesi

Süâl: Şerîat- Muhammediyye'de, dâru'l-harbde ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan mü'minlerin ikâmet etdikleri ülkenin dâru'l-İslâma tehavvül etmesi için güçleri nisbetinde gayret sarf eylemelerinin hükmü nedir?     Cevâb:...

Avrupa Ülkeleri ile Türkiye Birer Dâru’s-sulh Mudurlar?

        Süâl: Süleymân Ramazânoğlu, bütün Avrupa ülkelerinin birer; Şâbân Alî Düzgün ise Türkiye'nin dâru's-sulh olduğunu söylemekdedirler. Acebâ işbu iddiâlar doğru mudurlar?     ...

İmâm Şâfiî’ye Göre Dâru’l-İslâmın Dâru’l-harbe Tehavvül Etmesi Muhâl midir?

       Süâl: Şâfiî Amelî Mezhebi Ser-imâmı Muhammed bin İdrîs eş-Şâfiî hazretlerinin -Aleyhi'r-rahme- vardığı hükümlere göre dâru'l-İslâmın dâru'l-harbe tehavvül etmesi muhâl midir?     ...

Dâru’l-harbe Dâir Mes’elelerde Esahh olan Hükümler -2

        Süâl: el-Fıkhü'l-İslâmî'de, fâiz alınan kimsenin kâfir veyâhūd müslim bir harbî olmasına binâ'en teşekkül eden dâru'l-harbde fâiz almak mevzû'unda esahh olan...

Dâru’l-harbe Dâir Mes’elelerde Esahh olan Hükümler -1

       Süâl: el-Fıkhü'l-İslâmî'de, dâru'l-İslâmın dâru'l-harbe tehavvül etmesi mes'elesinde esahh olan hüküm hangisidir ve hangi imâma âiddir?        Cevâb: el-Fıkhü'l-İslâmî'de, dâru'l-İslâmın dâru'l-harbe tehavvül...

Ebûbekir Sifil’in Dâru’l İslâm-Dâru’l harb Mes’elesine Dâir Görüşlerinin İbtâli -2

S İ F İ L ' İ N    R E D D İ  -  2 Ebûbekir Sifil'in Dâru'l-İslâm-Dâru'l-harb Mes'elesine Dâir Görüşlerinin İbtâli  Bu kadar saçmalaması kâfî değilmiş gibi...

Ebûbekir Sifil’in Dârul-İslâm-Dâru’l-harb Mes’elesine Dâir Görüşlerinin İbtâli

S İ F İ L' İ N    R E D D İ   - 1  EBÛBEKİR SİFİL'İN DÂRU'L-İSLÂM-DÂRU'L-HARB MES'ELESİNE DÂİR  GÖRÜŞLERİNİN İBTÂLİ        " Birtakım cemâatler:...

Kur’ân-ı Kerîm’in Transkripsiyonunu Hazırlamak, Satmak ve Dağıtmak câiz midir?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de Kur'ân-ı Kerîm'in veyâhūd bir takım sûrelerin transkripsiyonunu hazırlamak, tab' etmek, satmak ve dağıtmak câiz midir? Cevâb: Hayır... Aslâ ve kat'â caiz değildir! Zîrâ,...
tarihselciler

Dînî bir telakkî olan Târîhîistlik, Şerîat-ı Muhammediyye’ye münâsib midir?

Suâl: Dînî bir telakkî olan târîhîistlik Şerîat-ı Muhammediyye'ye münâsib midir? Cevab: Hayır... Zîrâ, dînî bir telakkî olan târîhîistlik: Kur'ân ile Sünneti esâs ittihâz ve işbu...
Çalgı aleti satmak caiz mi, çalgı dinlemek caiz mi

Şerîat-ı Muhammediyye’de, Çalgı Aletlerinin Hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de hangi çalgıların îmâlâtı, satılmaları, çalınmaları, dinlenmeleri harâmdırlar ve câizlerdir? Cevâb: Piyano, gitar, bağlama, ūd, kânûn, kemân, kemençe vesâire telli çalgıların tamâmı ile...
Sakal Traşı olmak caiz mi

Şerîat-ı muhammediyye’de sakal ve bıyık kazımanın hükümleri nelerdir?

Süâl: Şerîat-ı muhammediye'de sakal ve bıyık kazımanın hükümleri nelerdir? Cevâb: Sakalın, bırakılması vâcib; bir tutamdan fazlasının kesilmesi sünnetdir. İmdi, sakalı, kazımak harâm; bir tutamdan fazla kısaltmak veyâhūd...
İctihâd kapısı kapanmış mıdır?

İctihâd Kapısı Kapanmış Mıdır?

Süâl: İctihâd kapısı kapanmış mıdır? Cevâb: Şerîat-ı Muhammediyye'nin kazuistik bir hukūk sistemi olmasına binâ'en (nazarî olarak) ictihâd kapısının kapanması aslâ ve kat'â mevzū'-i bahis değildir! HÂŞİYE Amelî...
imam dua

Şer’î olmayan her hangi bir devleti kasd ederek “Allâh devletimizden râzı olsun” diye dua...

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde her hangi bir zarūret bulunmaksızın, gayr-ı Şer'î her hangi bir devleti kasd ederek "Allâh devletimizden râzı olsun" diye düâ eden...
darul harpte kanun

Dâru’l-harb de, hâkimin verdiği hüküm, Şerîat-ı Muhammediyyeye muvāfıḳ olursa bu hüküm Şer’î olur mu?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, Şerîat-ı Muhammediyye esâs ittihâz edilmeksizin teşkil edilen kânûn ve/veyâhūd her hangi bir dâvâyı laiklik esâs ittihâz edilerek teşkîl edilen ahkâma ve/veyâhūd...

Dâru’l-harbde cebren askere alınan müslimin ilm-i hâli nedir?

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, belli bir müddet zarfında, cebren asker etme sistemi mevcûd olan bir dâru'l-harbde, işbu dârın/ülkenin tebeâsından bir kimse olarak ömür sürmek mecbûriyyetinde...

Dâru’l-Harb de elfâz-ı küfür söylemek…

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, daru'l-harbde, dâru'l-harb tebeâsından bir kimse olarak ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan mü'minin, -hâşâ sümme hâşâ- "Yukarıda Allâh var", "Allah akıllıdır; iyi düşünür",...

Dâru’l-harbde meşhur farzları bilmemek…

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harbde hidâyete eren bir kimse, işbu ândan îtibaren kendisine (farz olma şartlarının mevcûd olması halinde) 5 vakit namazı kılmanın, ramazânda oruç...

Dâru’l-harb de Umûmî/genel Sağlık Sigortasının hükmü nedir ?

Süâl: Şeriât-ı Muhammediyye'de, dâru'l-harb tebeâsından bir kimse olarak ömür sürmek mecbûriyyetinde kalan mü'minin, dâru'l-harbde, devlet tarafından tatbîk olunan, mecbûrî "Umûmî Sağlık Sigortası" sistemine dâhil...

Çok Okunan

OSMANLI DEVLETİ LAİK MİYDİ?

Osmanlı Devleti Laik Miydi? Bu soruyu kime sorsanız iki uç cevap alırsınız. İlk cevap şöyledir: “Devlet din adamlarının kontrolünde idi. Dolayısıyla laik değil; teokratikti. Zaten...

Şerîat-ı Muhammediyye’de kıdem tazmînâtının hükmü

Süâl: Şerîat-ı Muhammediyye'de kıdem tazmînâtının hükmü nedir? Cevâb: Dâru'l-İslâm'da kıdem tazmînâtı tatbîki mevcûd değildir.  Zîrâ, ne bir ihtiyâcdır ne de bir hakk. Dâru'l harb'de ise, 2 şekilde...

Ebû-Bekir Sifil`e Cevâb : Müctehid Gazzâli , Muhaddislerin Tamamından Üstündür !!!

Ebû Bekir Sifil`in,  Cübbeli Ahmed hocaya cevâb mahiyetinde neşr ettiği videoda İmâm Gazzâli`nin - Rahmetullâhi Aleyh -  İhyâ-u Ulûmi `d- dîn nâm eserinde zikr olunan  hadîsler hakkında "hadîslerinin sahihliği...

İranlılar, İstanbul’daki Terör Vak’asına Neden sevindi!

Hususen Mezhep farklılığı ve Türk düşmanlığından dolayı Atatürk Havalimanı patlamasından sonra İranlıların birçoğu sevinç çığlığı attı! Patlamanın ardından Diğer ülkelerin Atatürk Havalimanına normal uçuşlarına başlarken İran...

Diyânet İşlerinin Asıl Kurulma Gâyesi ve Diyânet Bütçesi…

Demokratik açılım, uzun zamandır böyle şeylere pek alışık olmayan cemiyetimizi hayli şaşırtıyor. İnsan haklarına riayet, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olması, kimsenin ırkından...

Bir dâr/ülke/yer dâru’l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat’â dâru’l-harb olamaz.” Hükmü umûmî...

Süâl: Kadir Mısıroğlu ve İsmet Özel  "Bir dâr/ülke/yer dâru'l-İslâm olması hâlinde, bir daha aslâ ve kat'â dâru'l-harb olamaz." hükmünün umûmî bir kâide olduğunu söylemekdedirler. İşbu lakırdıları doğru mudur,...

İran’da Ezan’a Yeni Eklemeler Yapılıyor!

İran’da bazı kesim Hz. Ali’den Sonra Hz. Fatma ve Hz. Hüseyin’i de ezandaki şahadeteyine eklediler.   İran’da bazı Şiilerin Ezan’ı yeniden değiştirdiği ve Hz. Ali’den sonra...